Pracownik zatrudniony w dwóch firmach a stosowanie ulgi podatkowej

Pracownik zatrudniony w dwóch firmach a stosowanie ulgi podatkowej
Zgodnie art. 32 ust. 3 i 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Pracodawca ( płatnik zaliczki na podatek dochodowy) oblicza miesięczne zaliczki na podatek dochodowy, obniżając je o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Warunkiem zastosowanie takiego zmniejszenia jest złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-2 (znajduje się w zakładce wzory), że dany zakład pracy jest właściwym do zastoso...
More

1. listopada – święto w sobotę

1. listopada – święto w sobotę
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, pracodawca musi wyznaczać dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Pracodawca powinien co do zasady poinformować pracowników o wyznaczeniu dnia wolnego zamiast soboty 1 listopada przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, w którym przypada to święto (czyli w październiku). Musi on przypadać do końca okresu rozliczeniowego. W przeciwnym ...
More